Prometeusz Consulting sp. z o.o.

Prometeusz Consulting sp. z o.o.

ubezpieczenia oc, kalkulator oc, odszkodowania

ubezpieczenia oc, kalkulator oc, odszkodowania

» PRAWNIK OSOBISTY / JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM / REGULAMIN

Regulamin 

 

Regulamin systemu ochrony prawnej

I  Postanowienia ogólne:

1. Grupa Prawna IV Filar Sp. z o.o., zwana dalej „Konsorcjum”, jest firmą prowadzącą zorganizowaną sprzedaż usługi umożliwiającej korzystanie z pomocy prawnej „na żądanie”  przez osoby fizyczne, świadczonej przez uprawnione do wykonywania zawodu prawnika kancelarie prawne, adwokatów lub radców prawnych związanych z „Konsorcjum” długofalowymi umowami o współpracy. Kancelarie prawne, adwokaci i radcy prawni, zwani w dalszej części regulaminu „Kancelarią”, oraz „Konsorcjum” stanowią umownie zintegrowane ogniwa tworzące produkt „System Ochrony Prawnej”, zwanym w dalszej części regulaminu „SOP”.  Zasady i warunki działania  „SOP” określone są na podstawie umowy o współpracy między „Konsorcjum” i „Kancelarią”, umowie z klientem ”Konsorcjum”, zwanym w dalszej części regulaminu „Uczestnikiem”/”Beneficjentem”, a także postanowień niniejszego regulaminu. W myśl w/w wspólnego przedsięwzięcia „Kancelaria” pełni funkcję wykonawcy usług, natomiast „Konsorcjum” pełni funkcje organizatora, promotora, administratora i sprzedawcy produktu.

2. Konsorcjum”, w ramach swojej struktury organizacyjnej, prowadzi działalność w formie oddziałów terytorialnych - Regionów, którym przypisane są określone miasta i gminy. W ramach oddziału-Regionu funkcjonuje od 1-10 „Kancelarii”, które mają siedziby na terenie oddziału. Obszary Regionów są zsynchronizowane z istniejącym podziałem  właściwości terytorialnych sądów okręgowych i rejonowych w Polsce.

3. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania „SOP” oraz praw i obowiązków „Konsorcjum” i „Kancelarii” względem „Uczestnika”/„Beneficjenta”, a także „Uczestnika”/„Beneficjenta” względem „Konsorcjum” i „Kancelarii”.

4. Uczestnikiem”/„Beneficjentem” systemu może zostać każda  osoba fizyczna zameldowana lub zamieszkała w miejscu znajdującym się w granicach administracyjnych miast i gmin objętych zakresem terytorialnym oddziałów-Regionów „Konsorcjum”, która podpisała umowę pakietu pt. „Prawnik Osobisty” wraz z pakietem „Promocyjny Prawnik Rodzinny” lub pakietu „Prawnik Rodzinny” i tym samym znajduje się w bazie danych „Konsorcjum”. „Beneficjentem” jest także osoba zatrudniona w firmie, która zakupiła usługę grupową w pakiecie „Prawnik dla Pracownika” i została wskazana przez pracodawcę jako uprawniona do korzystania z „SOP”.

5. „Konsorcjum” jest jedynym dysponentem :
a) nazwy firmy,
b) produktów firmy,
c) logo firmy,

6. „Konsorcjum” zobowiązane jest do kreowania jednolitej, spełniającej normy bezpieczeństwa  polityki prywatności i ochrony bazy danych „Uczestników” /„Beneficjentów” systemu.

II. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez „Konsorcjum”:

1. Administrowanie systemem w sposób zapewniający sprawne organizacyjne pośrednictwo „Konsorcjum” w kontakcie pomiędzy „Uczestnikiem”/„Beneficjentem” i obsługującą „Kancelarią”, z którą „Konsorcjum” posiada umowę na obsługę w zakresie świadczenia pomocy prawnej dla „Uczestników”/„Beneficjentów”.

2. Utrzymywanie gotowości systemu do zapewnienia „Uczestnikowi”/„Beneficjentowi” możliwości korzystania z pomocy prawnej świadczonej przez uprawnione „Kancelarie” w ramach określonych w umowie z „Uczestnikiem” i niniejszym regulaminie.

3. Dostarczanie materiałów promocyjno – marketingowych.

4. Prowadzenie rejestru i identyfikacji „Uczestników”/„Beneficjentów”  uprawnionych do kontaktu z „Kancelarią” za pośrednictwem „Konsorcjum”.

5. Publikowanie bieżących, istotnych dla „Uczestnika”/„Beneficjenta” informacji o działalności systemu na stronie internetowej www.prawnikrodzinny.pl.

6.    Bezpłatny i nieograniczony dostęp Uczestnika” oraz „Beneficjenta” do zamieszczonych na stronie www.prometeusz.com.pl materiałów informacyjnych w zakresie poradnictwa ubezpieczeniowego. W zależności od rodzaju podpisanej  umowy  „Uczestnik”/„Beneficjent” może  bezpłatnie dokonać jednej bądź dwóch kalkulacji składki w module kalkulator ubezpieczeniowy .

7. Budowa i nadzór rozwiązań organizacyjno - informatycznych ułatwiających kontakt między „Uczestnikiem /Beneficjentem”, „Kancelarią” i „Konsorcjum”,

8. Utrzymywanie telefonicznego Centrum  Obsługi Klienta czynnego w dni robocze, w godzinach od 8-18.00, w soboty od 8-14.00.

9. Zabezpieczenie danych osobowych „Uczestnika”/„Beneficjenta” zgodnie z priorytetową polityką prywatności.

III.  Procedura rejestracji „Uczestnika”/„Beneficjenta” w systemie oraz procedura korzystania z usługi:


1. Przewidziane w niniejszym Regulaminie umowy zawarte zostają z chwilą podpisania ich przez „Uczestnika”, co w żaden sposób nie wyklucza ich zawarcia drogą elektroniczną przez Internet, poprzez stronę www.prawnikrodzinny.pl  oraz  drogą teleinformatyczną, również przez telefon.

2.   
a) w przypadku zamieszczenia w umowie zakupu „SOP” (w dowolnym pakiecie) adresu poczty e-mail,

„Uczestnik”/„Beneficjent” lub „Pracodawca” akceptuje formę kontaktu elektronicznego z „Konsorcjum”, jako obowiązującą i wyczerpującą prawne wymogi wymiany korespondencji na potrzeby systemu „SOP”.  „Uczestnik”/„Beneficjent” lub „Pracodawca” ponosi całkowitą i wyłączna odpowiedzialność za ochronę danych i informacji przesyłanych na podany przez niego adres kontaktowy (e-mail) poczty elektronicznej, a także akceptuje, iż wysłane wiadomości i materiały informacyjne z „Konsorcjum” nie wymagają zwrotnego potwierdzenia otrzymania lub przeczytania wiadomości, aby uznać je za dostarczone. Data wysłania wiadomości z następujących adresów  poczty elektronicznej „Konsorcjum”:
biuro@prawnikrodzinny.pl,
office@prawnikrodzinny.pl,
bok@prawnikrodzinny.pl,
prawnikrodzinny@prawnikrodzinny.pl 
jest uznawana za dostarczoną w tym samym dniu, a wszystkie terminy określone w przepisach umowy i niniejszego regulaminu biegną od tej daty. „Konsorcjum” nie odpowiada za jakiekolwiek problemy techniczne związane z trudnościami w odbiorze korespondencji, leżącymi po stronie odbiorcy lub jego dostarczycieli usług informatycznych oraz łączności.
Podając adres poczty elektronicznej (e-mail) „Uczestnik”/„Beneficjent” automatycznie wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną wszelkiej korespondencji, a w szczególności:

 • faktur za transze abonamentu i opłatę administracyjną,
 • upomnień o płatnościach przeterminowanych,
 • innej korespondencji organizacyjnej,

„Uczestnik”/„Beneficjent” w każdej chwili może zmienić preferowany rodzaj kontaktu na inny powiadamiając o tym pisemnie ( list polecony)  „Konsorcjum”.

b) W przypadku braku adresu poczty e-mail w umowie zakupu „SOP”:

w takim wypadku obowiązującą formą wymiany korespondencji pomiędzy „Uczestnikiem” i „Konsorcjum” jest   przesyłka listowna (zwykła lub polecona) realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej poczty kurierskiej.
Przesyłka polecona nie podjęta w terminie 14 dni od daty pierwszego awizo pocztowego uznaje się za skutecznie doręczoną. W sytuacji braku w umowie adresu e-mail „Uczestnik” pierwszej płatności dokona za zaliczeniem pocztowym, na które składa się jednorazowa opłata administracyjna, pierwsza transza opłaty abonamentowej oraz koszty przesyłki.

c) w obu przypadkach:
każdemu z „Uczestników”/„Beneficjentów” w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy zostanie wysłany indywidualny numer identyfikacyjny PIN wraz z formularzem danych osobowych do wypełnienia. W terminie do 7 dni od daty otrzymania indywidualnego numeru identyfikacyjnego PIN oraz formularza danych  osobowych, „Uczestnik”/„Beneficjent” zobowiązany jest do przesłania „Konsorcjum” wypełnionego formularza danych osobowych, co pozwoli potwierdzić prawo „Uczestnika”/„Beneficjenta” do świadczenia usługi w ramach „SOP”  podczas rozmowy telefonicznej z  Biurem Obsługi Klienta. Nie odesłanie formularza danych osobowych  skutkuje wstrzymaniem obsługi  „Uczestnika”/„Beneficjenta” w zakresie możliwości  korzystania z usługi zgłaszania zapotrzebowania na  ochronę prawną za pośrednictwem telefonicznego Centrum Obsługi Klienta, ze względu na brak możliwości weryfikacji rozmówcy, do czasu uzupełnienia braku. Nie powoduje to jednak wygaśnięcia lub zawieszenia zobowiązań finansowych „Uczestnika”/„Beneficjenta”, zgodnych z postanowieniami umowy uczestnictwa. W formularzu danych osobowych „Uczestnik”/„Beneficjent” potwierdza także swój unikalny adres poczty elektronicznej, który jest preferowanym sposobem kontaktu z Biurem Obsługi Klienta. Nie wyklucza to jednak możliwości używania każdej innej formy kontaktu w przypadkach, kiedy nie jest to wymagane umową lub regulaminem.

3. W pierwszej korespondencji – „pakiecie startowym” (kopercie lub wiadomościach elektronicznych) - wysłanej do  „Uczestnika”  (wraz z „pakietem startowym” dla osób wskazanych w umowie - Beneficjentów”, w przypadku pakietu „Promocyjny Prawnik Rodzinny”, „Prawnik Rodzinny” lub „Prawnik dla Pracownika”) winny znaleźć się następujące dokumenty/załączniki, a także wzory dokumentów/formularzy do wypełnienia i przesłania zwrotnego zgodnie z postanowieniami  działu III pkt.1 niniejszego regulaminu :

 • dokument nadania indywidualnego numeru identyfikacyjnego „Uczestnika” - PIN, a także numeru identyfikacyjnego umowy uczestnictwa w „SOP” wygenerowanego z systemu informatycznego „SOP”,
 • formularz danych osobowych „Uczestnika” oraz „Beneficjentów”, w przypadku pakietu „Promocyjny Prawnik Rodzinny”, Prawnik Rodzinny”  lub „Prawnik dla Pracownika”,
 • harmonogram wpłat abonamentu (tylko dla „Uczestnika” finansującego),

4. „Uczestnik”/„Beneficjent” systemu, w celu skorzystania z usług swojego prawnika rodzinnego/osobistego, zobligowany jest zgłosić drogą mailową lub telefoniczną w Biurze Obsługi Klienta  taką potrzebę. Po weryfikacji danych „Uczestnika”/„Beneficjenta”” (poprzez podanie numeru PIN, unikalnego adresu e-mail i/lub danych osobowych) w ciągu 3 dni roboczych administrator systemu wyznaczy miejsce i  termin  spotkania z prawnikiem, o czym poinformuje „Uczestnika”/„Beneficjenta” poprzez wiadomość SMS. „Uczestnik”/„Beneficjent” jest zobligowany do potwierdzenia otrzymania wiadomości w ciągu 12 godzin od dostarczenia wiadomości SMS. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości „Konsorcjum” skontaktuje się z „Uczestnikiem”/„Beneficjentem”  telefonicznie. Powyższa procedura obowiązuje tylko i wyłącznie przy pierwszym kontakcie z „Kancelarią” w danej sprawie. Kolejne spotkania i ich częstotliwość odbywają się na bazie bezpośrednich ustaleń z radcą lub adwokatem obsługującym. Centrum Obsługi Klienta pozostaje jednak do dyspozycji „Uczestnika”/„Beneficjenta” w dalszym ciągu, na wypadek konieczności rozwiązywania problemów organizacyjnych.

5. „Kancelaria”, do której kierowany jest „Uczestnik”/„Beneficjent”  w pierwszej kolejności, jest zlokalizowana w  mieście położonym na terytorium organizacyjnym  „SOP” (Regionie), w którym siedzibę posiada sąd rejonowy lub okręgowy właściwy terytorialnie dla miejsca zamieszkania „Uczestnika”/„Beneficjenta” lub w innym mieście położonym na terytorium tego samego Regionu organizacyjnego „SOP”, jednak  w odległości nie większej niż 50 km od siedziby sądu rejonowego lub okręgowego właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania „Uczestnika”/„Beneficjenta”.

6. W przypadku jeśli sprawa, w której zwraca się „Uczestnik”/„Beneficjent” do „Kancelarii” powinna być rozpatrywana w innym Regionie ( sądzie lub prokuraturze) niż właściwy ze względu ma miejsce zamieszkania, wówczas „Konsorcjum” kieruje „Uczestnika”/„Beneficjenta” do innej „Kancelarii” obsługującej właściwy Region (w rozumieniu organizacyjnym „SOP”) zlokalizowanej w odległości nie większej niż 50km od siedziby właściwego dla danej sprawy sądu rejonowego lub okręgowego, prokuratury  lub innych instytucji. Odpowiedzialność „Konsorcjum” wobec „Uczestnika”/„Beneficjenta” z tytułu zawartej umowy na uczestnictwo w „SOP” dotyczy wyłącznie spraw prowadzonych przez właściwe dla tych spraw sądy rejonowe, okręgowe, organy prokuratury i administracji państwowej, które posiadają siedzibę na terytorium objętym zakresem organizacyjnym „SOP”, który to zakres tworzą Regiony opublikowane na stronie internetowej www.prawnikrodzinny,pl w zakładce „Oddziały”. Wszystkie czynności związane ze świadczeniem ochrony prawnej „Uczestnikowi”/„Beneficjentowi” w sprawach, które nie spełniają wyżej opisanego wymogu właściwości terytorialnej i organizacyjnej „SOP”, prowadzone są z pominięciem zapisów umowy na uczestnictwo w „SOP” i postanowień niniejszego regulaminu, a więc na warunkach finansowych wynegocjowanych przez „Uczestnika”/„Beneficjenta” bezpośrednio z „Kancelarią”, bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec „Konsorcjum”.

7. „Konsorcjum” ma prawo do wprowadzania zmian w zakresie terytorialnym „SOP” w każdym momencie trwania umowy z „Uczestnikiem”, publikując zmiany na stronie www.prawnikrodzinny.pl, bez konieczności indywidualnego powiadamiania o tym „Uczestników”/„Beneficjentów”.

8. Zmiany o których mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu mogą dotyczyć wyłącznie poszerzania zakresu organizacyjnego i terytorialnego „SOP”, a nie jego ograniczania (z zastrzeżeniem zmian terytorialnej właściwości sądów rejonowych i okręgowych wprowadzanych przez ustawodawcę) i wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji na stronie www.prawnikrodzinny.pl, zakładka „Oddziały”.

9. Zmiana zakresu terytorialnego „SOP” nie stanowi zmiany istotnych warunków umowy na uczestnictwo w „SOP” i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy z „Uczestnikiem”.

10. Korzystanie z  pełnych usług w ramach „SOP” jest możliwe od dnia otrzymania przez „Konsorcjum” prawidłowo wypełnionych i podpisanych przez „Uczestnika”/„Beneficjenta” dokumentów z „pakietu startowego”. Jednak w wypadkach szczególnych, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, mających charakter nagłych (aresztowanie lub zatrzymanie przez policję) „Konsorcjum” deleguje współpracującego adwokata z pominięciem  tego warunku, a weryfikacji „Uczestnika”/„Beneficjenta” dokonuje adwokat w momencie rozpoczęcia czynności, w oparciu o jego dane osobowe. Po tym okresie zawiesza się gotowość „Konsorcjum” do świadczenia ochrony prawnej w wypadkach nagłych do czasu dostarczenia wypełnionego i podpisanego formularza danych osobowych oraz dokumentów z „pakietu startowego”.

11. „Konsorcjum” przyjmuje zgłoszenia - zapotrzebowania na korzystanie z usług „Kancelarii” we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do godz.18.00 oraz w soboty od godz. 8.00 do godz. 14.00. Realizacja usługi (spotkanie z adwokatem) następuje w terminie uzgodnionym przez „Konsorcjum” zgodnie z zapisami pkt. 3 niniejszego rozdziału regulaminu. Jednak w przypadkach nagłych (aresztowanie, zatrzymanie przez organy ścigania) „Kancelaria” podejmuje czynności niezwłocznie po przyjęciu zawiadomienia  o takim fakcie od „Konsorcjum”, w miarę możliwości tego samego dnia roboczego do godziny 18.00 lub następnego dnia roboczego.

12.    Każdy „Uczestnik” składając podpis pod umową („Beneficjent” w formularzu danych osobowych) na zakup określonego pakietu w ramach „SOP” oświadcza, iż zapoznał się z warunkami niniejszego regulaminu, w tym z zasięgiem terytorialnym i organizacyjnym „SOP”.

13. „Konsorcjum” nie prowadzi sprzedaży pakietów „SOP” w Regionach,  w których nie posiada zawartych umów o współpracy i świadczeniu ochrony prawnej w ramach  „SOP” z „Kancelariami”. „Kancelaria” obsługująca Region właściwy terytorialnie dla miejsca zamieszkania „Uczestnika”/„Beneficjenta” jest zobowiązana, na życzenie „Uczestnika”/„Beneficjenta”,  złożyć propozycję świadczenia usługi na terytorium nie publikowanym i nie objętym zasięgiem terytorialnym „SOP” bez uczestnictwa „Konsorcjum” i wyłącznie na warunkach ogólnych. W takim wypadku nie znajdują zastosowania przepisy niniejszego regulaminu i umowy uczestnictwa w „SOP”.

14. W przypadku, kiedy zakres ochrony prawnej dla „Uczestnika”/„Beneficjenta” wykracza poza zakres prawa objęty umową uczestnictwa w „SOP” i niniejszym regulaminem, „Kancelaria” do której skierowano zgłoszenie jest zobowiązana, na życzenie „Uczestnika”/„Beneficjenta”, złożyć propozycje pomocy prawnej świadczonej na warunkach ogólnych.  W takim wypadku nie znajdują zastosowania przepisy niniejszego regulaminu i umowy uczestnictwa w „SOP”.

IV Obowiązki „Kancelarii”

„Konsorcjum” posiada zawarte umowy o współpracy z  „Kancelariami”,. w ramach których „Kancelaria” obsługującą jest  zobowiązana do następujących świadczeń na rzecz klientów – „Uczestników”/„Beneficjentów” „SOP”:

1. Obowiązkowego wysłuchania  „Uczestnika”/„Beneficjenta”  systemu,
2. Określeniu skutecznej możliwości obrony lub dochodzenia roszczeń, w oparciu o przedstawione fakty i ewentualne dokumenty  przedstawione przez „Uczestnika”/„Beneficjenta”.
3. Przedstawieniu możliwych wariantów zakończenia ewentualnego postępowania sądowego i kosztów z tym związanych (poza kosztami obsługi własnej),
4. Niezbędnej reprezentacji „Uczestnika”/„Beneficjenta” przed organami prokuratury i sądami powszechnymi zlokalizowanymi na terenie objętym działaniem systemu, w zakresie prawa określonym w umowie z „Uczestnikiem”, na podstawie złożonego w „Kancelarii”  pełnomocnictwa.
5. „Kancelarie” mają prawo odmówić obsługi prawnej „Uczestnikowi”/„Beneficjentowi” w ramach rozwiązań  gwarantowanych niniejszym regulaminem i  umową uczestnictwa w „SOP”  w przypadku, gdy :
a) żądania „Uczestnika”/„Beneficjenta” w stosunku do „Kancelarii” naruszają normy prawa,
b) żądania  są niezgodne z postanowieniami umowy uczestnictwa i regulaminu „SOP”,
c) sprawa jest niewłaściwa terytorialnie  w rozumieniu umowy i regulaminu „SOP”,
d) sprawa wykracza poza zakres prawa określonego w umowie na uczestnictwo w „SOP” i niniejszym regulaminie,
e) w innych przypadkach, w których przy udzielaniu pomocy prawnej naruszone zostałyby zasady kodeksu etyki  adwokata lub radcy prawnego,
f)  naruszałoby to  zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje.

6. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek okoliczności uniemożliwiającej świadczenie usługi przez „Kancelarię”, w porozumieniu z „Uczestnikiem” i/lub „Konsorcjum” ustala ona zastępstwo w zakresie świadczonej usługi „Uczestnikowi”, bez prawa „Kancelarii” do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od „Uczestnika” i „Konsorcjum”.

V. Tryb zgłaszania uwag:

1.„Uczestnik”/„Beneficjent” systemu ma prawo do składania uwag pod adresem administratora systemu, czyli „Konsorcjum”, dotyczących organizacyjnego funkcjonowania „SOP”.
 
2. Uwagi należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby „Konsorcjum”: 62-510 Konin, ul. Kleczewska 23.

3. Prawidłowe zgłoszenie uwag  powinno zawierać co najmniej:

 • szczegółowe dane identyfikacyjne „Uczestnika”/„Beneficjenta” systemu (indywidualny numer identyfikacyjny PIN , imię i nazwisko, adres pocztowy),
 • opis problemu będącego podstawą do zgłoszenia uwag.

4. „Konsorcjum” dołoży najwyższych starań, aby zgłoszenia były rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, a ewentualne uchybienia uznane za zasadne usunięte możliwie najszybciej. O rezultacie i podjętych decyzjach „Konsorcjum” niezwłocznie zawiadomi składającego uwagi drogą pocztową lub elektroniczną.

VI Przetwarzanie danych osobowych

1. „Uczestnik”/„Beneficjent” wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez  „Konsorcjum” w zakresie kontaktów z „Kancelarią”, a także w celach identyfikacyjnych, promocyjnych i marketingowych systemu, a w szczególności:

 • Imię i nazwisko „Uczestnika”/„Beneficjenta”,
 • PESEL,
 • adres zameldowania,
 • adres do korespondencji,
 • adres elektroniczny „Uczestnika”/„Beneficjenta” lub inny wskazany przez niego,
 • wiek,
 • status cywilny,
 • data urodzenia.

2. Po zakończeniu trwania umowy na korzystanie z usługi przez „Uczestnika”/„Beneficjenta”, „Konsorcjum” nie będzie przetwarzać udostępnionych mu danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są:

 • niezbędne do rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tytułu korzystania z usługi,
 • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
 • dopuszczone do przetwarzania na podstawie innych umów lub ustaw.

VII Postanowienia dodatkowe:

1. Niniejszy tekst Regulaminu obowiązuje od dnia 30.09.2009r.

2. „Konsorcjum” ma prawo do zmian w treści Regulaminu w sprawach dotyczących organizacji pracy systemu. Zmiany nie mogą stać w jakiejkolwiek sprzeczności z istotnymi  postanowieniami umowy z „Uczestnikiem”, której integralną częścią jest niniejszy regulamin. Zmiany wchodzą w życie w momencie poinformowania „Uczestników”/„Beneficjentów” systemu drogą pocztową lub elektroniczną lub ich publikacji na stronie www.prawnikrodzinny.pl, zakładka „Regulamin”  i/lub „Oddziały”. „Uczestnik”/„Beneficjent” ma prawo złożyć zastrzeżenie do zmian w terminie 7 dni od otrzymania informacji w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień umowy.

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a postanowieniami zawartych przez „Konsorcjum” umów z „Uczestnikami” na uczestnictwo w „SOP” pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

4. Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-18.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00-14.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych. 

5. Numer Telefonicznego Centrum Obsługi „Uczestnika” – infolinia 0 801 500 521, dla telefonów komórkowych - 063 241 70 22.

6. Każdy „„Uczestnik”/„Beneficjent” systemu ma prawo podać osobę/y, która może zgłosić potrzebę ochrony prawnej w imieniu „Uczestnika”/„Beneficjenta” w szczególnych przypadkach, kiedy „Uczestnik”/„Beneficjent” nie jest w stanie osobiście zgłosić zapotrzebowania na usługę ochrony prawnej (np. zatrzymanie przez organy ścigania, brak świadomości wskutek wypadku, inne nieprzewidziane okoliczności). Powyższe osoby należy wytypować z następującego grona: mąż, żona, ojciec, matka, syn, córka, siostra, brat lub każda inna osoba pisemnie upoważniona przez „Uczestnika”/„Beneficjenta” do zorganizowania w jego imieniu usługi ochrony prawnej.

7. „Uczestnik” jest zobowiązany do umieszczenia w tytule każdego przelewu alternatywnie: numeru identyfikacyjnego zawartej umowy lub danych adresowych oraz zawsze numeru transzy abonamentu z harmonogramu, za którą dokonywana jest wpłata.  Brak tych informacji może spowodować opóźnienia w rejestracji wpłat „Uczestnika”, a co ca tym idzie, doprowadzić do  ograniczeń  korzystania z usługi, do czasu wyjaśnienia i przyporządkowania wpłaty.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy uczestnictwa w systemie ochrony prawnej zawartej pomiędzy „Uczestnikiem” lub „Pracodawcą”, a „Konsorcjum”.

2. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują w całym okresie trwania umowy, także w przypadku jej automatycznego przedłużenia.

3. Zasady funkcjonowania „SOP” opisane w niniejszym regulaminie są akceptowane przez obsługującą „Kancelarię”, która potwierdza to w umowie o współpracy z „Konsorcjum”.

4. Wszystkie dane o systemie, w tym także niniejszy regulamin są dokumentami oficjalnymi i  publikowanymi (z możliwością ich pobrania i wydruku) na stronie internetowej: www.prawnikrodzinny.pl, która jest jedynym, oficjalnym publikatorem „Konsorcjum”. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie są wiążące dla „Konsorcjum”.

 

Zarząd Grupy Prawnej IV Filar Sp. z o.o.

Prometeusz Consulting sp. z o.o. © 1989 - 2009

www.activate.pl